FORSKNING

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Forskning som helt- eller delvis er basert på NOSVAR-data

Forskningsaktiviteten gjenspeiler hva pasientenes data brukes til for tiden

ANCA-vaskulitt

Bildediagnostikk ved ANCA-assosiert vaskulitter

Prosjektleder og PhD kandidat Sigrun Skaar Holme, Radiologisk avdeling, OUS. ANCA assosiert vaskulitter (AAV) er en sjelden gruppe sykdommer, karakterisert av nekrotiserende inflammasjon små kar. I blodprøver foreligger oftest en spesielt type antistoff, kalt ANCA. Det er tre typer ANCA-vaskulitt: Granulomatøs polyangitt (GPA), mikroskopisk polyangitt (MPA) og eosinofil granulomatøs polyangitt (EGPA). Disse sykdommene affiserer flere organsystemer, blant annet bihuler. Radiologi brukes hyppig i diagnostikk og oppfølging av pasientene. Siden sykdommene er sjeldne og klassifikasjonen av sykdommene har variert, er det fortsatt begrenset kunnskap om spesifikke radiologiske funn hos disse pasientene. Dette prosjektet vil kartlegge funn på CT- og MR-undersøkelser av bihuler hos AAV-pasientene for å se om radiologi kan bidra mer i diagnostikken og i evaluering av sykdomsaktivitet enn tidligere antatt. I tillegg vil en se på radiologisk ressursbruk og stråledose hos den enkelte pasient og korrelere det med pasientens sykdomsaktivitet. Prosjektmedarbeidere fra seksjon for revmatologi er professor Øyvind Molberg og overlege Karin Killian.

Genetikk ved ANCA assosiert vaskulitt

Prosjekttittel «Identifiering och funktionella studier av genetiska riskfaktorer för ANCAassocierade vaskuliter». Prosjektleder: Johanna Dahlquist, Univeritetet i Uppsala, Sverige. Dette er et genetikk-samarbeidsprosjekt om ANCA assosierte vaskulitter mellom universitetssykehusene i Uppsala, Umeå, Linköping, Lund/Malmö, Karolinska sjukhuset i Solna/Huddinge og seksjon for revmatologi ved Oslo Universitetssykehus. Det ble i januar 2015 sendt 155 prøver fra Biobanken som i løpet av året er analysert ved DNA-sekvensering. Samarbeid med NOSVAR ved overlege Øyvind Palm

Antisyntetase syndrom (ASS)

Prosjektleder og PhD kandidat: Helena Andersson, overlege ved Seksjon for revmatologi siden 2006, stipendiat fra desember 2013. Prosjekt-tittel; «Clinical characteristics and outcome in the Antisynthetase syndrom» (ASS). Utføres som en tverrsnittsstudie med pasienter og friske kontroller, startet opp i 2011. ASS-kohorten (1994-2013) med 108 pas er en av de største single-center kohorter i verden. Prosjektet søker spesielt svar på graden av lunge, hjerte og muskelaffeksjon ved ASS og prognostiske faktorer relatert til dette. Samtlige pasienter som inngår i undersøkelsen er registrert i NOSVAR. I tillegg er der sendt serum og EDTA -blod for serologiske og genetiske analyser til MYONET, et internasjonalt myositt-nettverk.

MCTD (Mixed Connective Tissue Disease)

NorMCTD. PhD Kandidat Silje Reiseter, Revmatologisk seksjon. Prosjektomtale: Prosjektet er et doktorgradsprosjekt der man ønsker å kartlegge lunge- og hjertesykdom ved MCTD, samt finne biomarkører for progresjon av hjerte- og lungesykdom. Prosjektet er oppfølgeren til PAHNOR1 studie (147 pasienter inkludert i perioden 2005-2008), som også benyttet NOSVAR registeret. NOSVAR registerets biobank med EDTA blod og serum skal benyttes for genetiske (HLA) og serologiske undersøkelser. Både PAHNOR1 og NorMCTD er landsomfattende undersøkelser.

Myositt

DISSECT-studien. Prosjektleder¨Professor Øyvind Molberg. Dissect-studien er et Astra Zeneca (AZ)-Scilifelab-nordisk myositt samarbeidsprosjekt under ledelse av Professor Lars Rönnblom ved universitetet i Uppsala. Hensikten er å kartlegge koblingen mellom genetiske variasjon, immunologiske avvik og kliniske symptom ved tre ulike systemiske auto-immune sykdommer; SLE, Sjøgrens syndrom og myositt. Prosjektkoordinator er Johanna Sandling. DNA fra 155 myositt-pasienter fra NOSVAR biobanken ble inkludert i 2015. Serum fra de samme pasientene ble sendt i mai 2016.

Systemisk sklerose

Biomarkør-studie ved systemisk sklerose

PhD kandidat: Henriette Didriksen, Revmatologisk seksjon. Prosjekttittel: “Approaching the potential roles of chemokine CCL21 in Systemic Sclerosis”. Prosjektleder: Øyvind Molberg, prof.overlege ved seksjon for revmatologi. Stipendiat: Henriette Didriksen, master i molekylærbiologi siden des 2015, stipendiat fra sept 2016. Utføres som et biomarkørstudie med material fra systemisk sklerose pasienter og friske kontroller. Prosjektet omhandler sammenhengen mellom sykdom, og nivå av den potensielle biomarkøren CCL21 i pasienter med systemisk sklerose og pulmonal hypertensjon. Arbeidet består av tre arbeidsplaner: 1) karakterisering av CCL21 på molekylært nivå, 2) deteksjon og lokalisering av CCL21 i lungevev, og 3) analysering av uttrykk og regulering av CCL21 i menneske myofibroblaster. Serumprøver som inngår i prosjektet er lagret ved NOSVAR biobank, og  lungevevsnitt fra transplanterte pasienter blir overført fra UCLA. Avhandlingen beregnes ferdig i 2019.

Hjerte og karsykdommer ved systemisk sklerose

PhD kandidat: Anders Heiervang Tennøe, Revmatologisk seksjon. Prosjekttittel: “Identification of novel tools for cardiopulmonary risk prediction in systemic sclerosis”. Prosjektleder: Anna-Maria Hoffmann-Vold, lege og post doc. seksjon for revmatologi. En prospektiv studie av systemisk sklerose(SSc)-pasienter ved seksjon for revmatologi, Rikshospitalet(RH). Hovedarbeidet består i å kartlegge utvikling av SSc-pasienters hjertefunksjon over tid. Arbeidet innebærer reanalyse av tidligere utførte ekkokardiografi-undersøkelser ved RH. Pasientenes første og siste ekkokardiografi vurderes med hensyn på dimensjoner, samt venstre- og høyresidig systolisk og diastolisk funksjon. De fleste av de rundt 350 pasientene er registrert, mens et fåtall er planlagt registrert, i NOSVAR. Pasienter som ikke inkluderes i NOSVAR, vil ekskluderes. Videre innebærer studien òg karlegging av eventuell sammenheng mellom ulike SSc-relaterte kjemokiner, som CCL-18, og kardiopulmonal organaffeksjon

Systemisk sklerose og Tarmflora

Prosjektleder: Anna Hoffmann-Vold. Hovedmålet med studien er å bidra til tidlig, målrettet og effektiv utredning og behandling av pasienter med SSc. Vi ønsker er å undersøke om tarmfloraen ved SSc er forstyrret og hvilke klinisk betydning en slik forstyrrelse kan ha. Innsamling av prøver til studien fortsetter. Pr 2016 er det inkludert 48 SSc pasienter. Analyser er planlagt i samarbeid med avdeling for patologi, OUS.

Systemisk sklerose. Cytokiner 1.

Prosjektleder: Anna Hoffmann-Vold Samarbeid med University of California, Los Angeles. Serum på 379 SSc pasienter og 100 kontroller ble sendt fra NOSVAR til UCLA (University of California, Los Angeles) til analyse av 4 paneler med cytokiner og angiogenetiske faktorer med Luminex teknologi. Hovedmålet med dette samarbeidet er å identifisere cytokiner som kan være assosiert med ILD eller PH ved SSc som kan brukes som prediktor for sykdoms progresjon eller dårlig utfall.

Systemisk sklerose. Cytokiner 2.

Prosjektleder: Anna Hoffmann-Vold (Université Paris Descartes, Hospital Cochin, Paris). Serum av 262 SSc pasienter ble sent fra NOSVAR til Paris for et samarbeids prosjekt med Dr. Allanore og dr. Muriel Elhai som inkluderer både norske og franske SSc pasienter. Sera ble analysert for CCL18, OX40L, KL6 og S-PD. Resultatene ble koblet mot NOSVAR og prediktiv verdi for ILD progresjon blir sammenlignet i begge kohorter.

Sjøgren’s syndrom

Sjøgrens syndrom, kliniske aspekter, biomarkører og dyremodeller 1.

PhD kandidat Shermin Rusthen, Odontologisk fakuluet UiO. Prosjektleder Professor Janicke Liaaen Jensen, Odontologisk fakultet UiO. «Chemosensory disorders, saliva secretion and oral healthrelated quality of life in patients with primary Sjögren’sSyndrome» Studien kartlegger kliniske aspekter ved primært Sjøgrens sykdom i et samarbeid med revmatologisk seksjon, OUS, Rikshospitalet ved overlege Øyvind Palm. Alle pasienter er inkludert i NOSVAR.

Sjøgrens syndrom, kliniske aspekter, biomarkører og dyremodeller 2.

PostDoc Lara A. Aqrawi, Odontologisk fakuluet UiO. Prosjekttittel: Identification of potential saliva and tearbiomarkers in primary Sjögren’s syndrome, utilising the extraction of extracellular vesicles and proteomics analysis. Grunnforskning der alle pasienter er I NOSVAR

Takayasus arteritt

Prosjektleder og PhD kandidat Birgir Mar Gudbrandsson, lege i spesialisering ved Seksjon for revmatologi siden 2007.Takayasus arteritt (TA) i Norge (TANOR-studien): En epidemiologisk og klinisk studie av pasienter i Helseregion Sør-Øst i perioden 1999-2012.

Prosjektomtale: Takayasus arteritt (TA) er en arteriebetennelse som oftest angriper unge kvinner. Sykdommen er meget sjelden og medfører forsnevringer i store pulsårer eller tetter disse helt og kan gi livstruende komplikasjoner. Studien bygger på data fra NOSVAR . Pr desember 2015 er 78 pasienter inkludert TA har kun vært beskrevet en gang før i Norge (case studie på 6 pasienter). For å øke kunnskapen om denne sykdommen gjennomføres en systematisk kartlegging av TA’s forekomst, manifestasjoner, utbredelse og behandling, samt sykdommens virkning på arbeidsevne, livskvalitet, prognose og overlevelse. PRIMÆRE MÅL 1. Estimere prevalens og insidens av TA i Helseregion Sør-Øst. 2. Kartlegge sykdomsutbredelse og forløp ved TA i ulike etniske grupper i Norge. 3. Evaluere nytten av PET/CT i diagnostikk og oppfølging av TA. 4. Vurdere svangerskap ved TA.

Dødelighet ved revmatisk sykdom

Prosjektleder: Øyvind Palm. Prosjekttittel: «Dødelighet ved revmatisk vaskulitt og systemisk bindevevssykdom». Prosjektleder: Øyvind Palm. Prosjektmedarbeider: Torhild Garen. Formålet er å undersøke dødelighet og dødsårsaker ved de forskjellige sykdommer i NOSVAR. Dette undersøkes ved datakobling mellom registrene NOSVAR, Folkeregisteret og Dødsårsaksregisteret. Prosjektmidler er innvilget fra Norsk Revmatikerforbund. Prosjektet er godkjent av REK i 2013.

Publikasjonsliste for NOSVAR finner du her